Tagged: תיאולוגיה

ומי הגדיר אותו

בפרק “אז עם מה נשארנו“, נותרנו עם משהו שהיה תמיד. כעת נדון מעט במאפייני אותו דבר. אז בתור התחלה בואו נסכים שאין לדבר הזה שום מאפיינים… וזאת למה, כי אם יש לו מאפיינים – למשל שהוא...

More

נמנע הנמנעות

כשמדברים על אלוקים, או על כל דבר שאנחנו לא מכירים ו/או חד פעמי, אפשר לטעון כל דבר, וזה יהיה קביל. עם זאת, כדאי להגדיר מראש מהו סט החוקים שמוביל אותנו, כדי למנוע מעצמנו ליפול בטיעונים שבראש...

More

אז עם מה נשארנו

בסופו של דבר, נותרים עם שלוש אפשרויות מרכזיות: יש משהו שהיה מאז ומעולם – אמונה באל / ישות קדומה יש לחקור מה טבעו של דבר קדום זה ומה מאפייניו, תיכף ניגע באפשרות הזו. יש תמיד משהו...

More

מה זה אלוהים

ריצ’רד דוקינס בבואו לשלול אלוהים כותב שהוא שולל כל כח עליון. זה משפט שבהחלט כולל כל סוג אל שמתערב בבריאה ובעצם על פניו את כל הדתות המונותאיסטיות/פוליתאיסטיות (להבדיל מכתות / זרמים אתאיסטים כמו דאואיזם). זה טוב...

More