Tagged: יש מאין

בריאה ויצירה – יש מאין ויש מיש

הפעם נדבר על כח הבריאה, האם הבריאה הייתה פעם ועכשיו לא עוד, או שיש המשך לאותה התהוות. לפני שנתחיל, חובה לבצע הבחנה בין בריאה, שהיא יש מאין, לבין יצירה/עשייה שהיא יש מיש. לדוגמא – לא היה...

More