Tagged: יש אמיתי

אז עם מה נשארנו

בסופו של דבר, נותרים עם שלוש אפשרויות מרכזיות: יש משהו שהיה מאז ומעולם – אמונה באל / ישות קדומה יש לחקור מה טבעו של דבר קדום זה ומה מאפייניו, תיכף ניגע באפשרות הזו. יש תמיד משהו...

More